Biologia Komórki

1.Ze względu na wielkość dziennego zapotrzebowania żelazo zaliczane jest do mikroelementów. Podaj przykład pokarmu będącego źródłem żelaza oraz określ jaką rolę pełni ten pierwiastek w organizmie człowieka.

2.Sód jest pierwiastkiem potrzebnym organizmowi człowieka w większych ilościach- dlatego jest on zaliczany do makroelementów. Podaj przykład pokarmu, który jest źródłem sodu oraz określ znaczenie tego pierwiastka w organizmie człowieka.

 

3.Spośród niżej wymienionych zdań wybierz wszystkie te, które charakteryzują białka, węglowodany i lipidy, i zapisz ich numery w wyznaczonych miejscach.

 1. Stanowią główne źródło energii dla komórek mózgu.
 2. Budują witaminy A oraz D.
 3. Budują hormony steroidowe
 4. Stanowią 40% składu błony komórkowej
 5. warunkują ruch komórek i zmianę kształtu komórek
 6. Biorą udział w reakcjach obronnych i odpornościowych

Białka:

Węglowodany:

Lipidy:

 

4.Przedstawiony zapis cząsteczki białka: Ala-Gly-Leu-Asp-Ser-Phe przedstawia strukturę:

a) czwartorzędową białka

b) trzeciorzędową białka

c) drugorzędową białka

d) pierwszorzędową białka

 

5. Cholesterol jest lipidem, który przez większości ludzi uważany jest wyłącznie za szkodliwy dla zdrowia. Nie należy zapominać, że cholesterol w organizmie pełni ważne funkcje biologiczne i jego obecność w organizmie jest konieczna. Podaj jeden przykład pozytywnej roli cholesterolu w organizmie człowieka oraz jeden przykład negatywnej roli cholesterolu w organizmie człowieka.

 

6.Do polisacharydów (wielocukrów) zaliczamy skrobię, celulozę, glikogen, chitynę. Skonstruuj tabelę uwzględniającą podział wymienionych polisacharydów ze względu na funkcję: strukturalne, zapasowe oraz wymień miejsce występowania tych polisacharydów w organizmach.

 

7.W wyznaczone miejsca (1–3) wpisz nazwy białek, które pełnią wskazane funkcje w organizmie człowieka. Wybierz po jednej nazwie z niżej wymienionych poniżej. (nukleazy, kolagen, miozyna, hemoglobina)

 1. Transportują tlen i dwutlenek węgla –
 2. Warunkuje ruch komórek i zmianę kształtu komórek –
 3. Enzymy przecinające wiązania fosfodiestrowe w kwasach nukleinowych –

8.Wyjaśnij co oznacza, że antybiotyki mają działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne.

 

9.Wykaż zależność między syntezą enzymów a obfitością siateczki śródplazmatycznej szorstkiej w komórkach trzustki i ślinianek.

 

10.Biorąc pod uwagę funkcję plemników uzasadnij dlaczego w jądrach komórkowych plemników nie ma jąderek.

 

11.Określ po jednej różnicy w przebiegu metafazy I podziału mejotycznego oraz metafazy mitozy oraz określ po jednej różnicy w przebiegu  anafazy mitozy i anafazy I podziału mejotycznego.

 

12. Na schemacie przedstawiono budowę nukleotydu.

 

 1. Podaj nazwę związku A:
 2. Podaj nazwę związku B:
 3. Podaj nazwę związku zbudowanego z cukru i zasady azotowej:
 4. Wymień wszystkie zasady purynowe mogące wchodzić w skład nukleotydu:
 5. Wymień wszystkie zasady pirymidynowe mogące wchodzić skład nukleotydu:

13. Do doświadczenia przygotowano cztery probówki zawierające:

probówka I – kleik z mąki ziemniaczanej

probówka II – miąższ z pomarańczy

probówka III – miąższ z arbuza

probówka IV – masło roślinne

Do każdej z nich dodano kilka kropli płynu Lugola (roztwór jodu w wodnym roztworze jodku potasu) – odczynnika do wykrywania skrobi.

a)Sformułuj problem badawczy tego doświadczenia.

b)Wskaż probówkę, która stanowi próbę kontrolną w tym doświadczeniu.

c) Podaj, na jaki kolor zmieni się zawartość probówek, w których jest obecna skrobia.

 

14. Wyjaśnij w jaki sposób siarka wpływa na tworzenie struktury białka?

 

15. Spośród podanych procesów wybierz dwa, które ulegają zaburzeniom przy niedoborze magnezu w organizmie:

 1. skurcz mięśnia
 2. krzepnięcie krwi
 3. biosynteza białka
 4. wytwarzanie hormonów tarczycy
 5. powielanie informacji genetycznej

 

16. Schemat przedstawia budowę dwóch nukleotydów.

 1. Wymień nazwy nukleotydów na rys I i rys II:
 2. Podaj funkcję wskazanych nukleotydów:

 

17. Na schemacie wyróżniono ramką wiązanie chemiczne, typowe dla jednej z podstawowych grup związków organicznych, z których zbudowane są organizmy.

Nazwa wiązania:

Substraty:

Nazwa związku chemicznego:

Funkcja związku chemicznego w organizmie człowieka:

 

18. „Wszystkie rybosomy w komórkach zwierzęcych są jednakowej wielkości”
Oceń prawdziwość powyższego zdania oraz uzasadnij.

 

19. Wyjaśnij, uwzględniając rolę siateczki śródplazmatycznej szorstkiej, dlaczego aktywne osteoblasty i osteocyty mają różną ilość tej siateczki.

 

20. Wskaż dlaczego rybosomy chloroplastowe mają budowę bardziej zbliżoną do rybosomów bakteryjnych niż do rybosomów cytoplazmatycznych występujących w komórce roślinnej.

 

21. Wykaż związek budowy skrobi i celulozy z ich funkcja w komórkach.

 

22. Wykaż związek obecności licznych mitochondriów w komórkach wydzielniczych trzustki ssaków z funkcją tych komórek.

 

23. Wyjaśnij jaka jest różnica między funkcją komórek macierzystych występujących w blastocyście a funkcją komórek macierzystych występujących w szpiku kostnym człowieka. W odpowiedzi uwzględnij funkcję obydwu typów komórek.

 

24. Zaproponuj sposób przeprowadzenia obserwacji deplazmolizy w komórkach roślinnych, w których najpierw spowodowano plazmolizę.