Podziały komórkowe

Zadanie 1
Fibroblasty to komórki mające zdolność podziałów mitotycznych. Mogą z nich powstawać inne typy komórek tkanki łącznej na przykład komórki tłuszczowe

Na podstawie przedstawionego wyżej schematu wyjaśnij, dlaczego liczba komórek tłuszczowych w organizmie jest zmienna.

Zadanie 2
Wykaż, że budowa skrobi i celulozy ma związek z pełnioną przez nie funkcją.

Zadanie 3
Uwzględniając funkcję plemników wyjaśnij, dlaczego nie posiadają one rybosomów.

Zadanie 4 
Porównaj profazę podziału mitotycznego z profazą I podziału mejotycznego.

Zadanie 5
Porównaj metafazę podziału mitotycznego z metafazą I podziału mejotycznego.

Zadanie 6
Na schemacie przedstawiono jedną z faz prawidłowo zachodzącej mitozy w czasie podziału komórki.

Mitoza podział komórki

 • Nazwij przedstawioną powyżej fazę podziału mitotycznego.
 • Przedstaw różnicę pomiędzy wskazaną fazą miototyczną z analogiczną fazą I podziału mejotycznego.
 • Wskaż element przedstawiony na schemacie wskazujący na to, że jest to podział komórki roślinnej.
 • Wyjaśnij czy przedstawiona komórka roślina jest haploidalna czy diploidalna.

Zadanie 7
Na rysunku przedstawiono budowę jądra komórkowego oraz organella je otaczające.

 • Wskaż nazwę organelli oznaczonych na schemacie literą A i B.
 • Napisz funkcję struktur komórkowych A i B.
 • Wyjaśnij zależność pomiędzy ilością jąderek w jądrze komórkowych a biosyntezą białka w komórce.
 • Wskaż jon, za pomocą którego łączą się dwie podjednostki rybosomów

 

Zadanie 8
Zaznacz poniżej komórki, które powstają drogą mejozy.

 • plemniki paprotki zwyczajnej
 • plemniki człowieka
 • zarodniki mchu płonnika
 • komórki jajowe człowieka

 

Zadanie 9
Udziel odpowiedzi na następujące pytania:

 • Określ na czym polega faza S w Interfazie.
 • Wyjaśnij znaczenie fazy G0 w Interfazie.
 • Opisz procesy zachodzące w fazie G1 oraz G2.

Zadanie 10
Udziel odpowiedzi na następujące pytania:

 • Wyjaśnij rolę chromatyny w jądrze komórkowym
 • Wskaż nazwę struktury zaznaczonej jako X.
 • Wyjaśnij rolę porów w otoczce jądrowej.
 • Wskaż 2 rodzaje komórek, które nie posiadają jądra komórkowego.
 • Na podstawie uzasadnij, że przedstawione jądro komórkowe znajduje się w stadium międzypodziałowym.

Zadanie 11 
Wskaż 3 dowody na endosymbiotyczne pochodzenie mitochondriów i chloroplastów.

Zadanie 12
Podaj przykład funkcji, jaką pełni w komórce centrosom oraz włókna wrzeciona kariokinetyczna.

Zadanie 13
Oceń prawdziwość zdania:

 • Rybosomy składają się z rRNA i białka
 • W komórkach eukariotycznych występują rybosomy małe 70S oraz rybosomy duże 80s
 • Rybosomy małe 70s znajdują się w mitochondriach i chloroplastach

Zadanie 14
Zaznacz dwie funkcje, które w komórce pełnią mikrotubule.

 • Budują organelle ruchu: wici i rzęski.
 • Odpowiadają za łączenie podjednostek rybosomów.
 • Tworzą szlaki transportu organelli.
 • Umożliwiają zachowanie kształtu jądra komórkowego.
 • Umożliwiają segregację chromosomów w trakcie podziału jądra komórkowego.